Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

For forbrukerkjøp gjelder egne betingelser. Les mer her!Salgs- og leveringsbetingelser for næringskjøp
 

1.Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 

2.  Bindende avtale

Bindende avtale er først inngått ved skriftlig bekreftelse av tilbud eller påbegynt levering.
 

3. Avtalens innhold

Handelstermer skal tolkes i overensstemmelse med de regler som er utarbeidet av Det internasjonale Handelskammer (Incoterms) og som gjaldt på det tidspunkt avtalen ble inngått. Dersom det er sluttet en avtale etter utveksling av flere dokumenter som for eksempel sluttseddel, ekspedisjonsseddel, ordre eller ordrebekreftelse, og disse strider mot hverandre, skal det som er angitt sist gjelde.
 

4. Produktinformasjon

Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er kun veiledende. Dette gjelder også elektronisk markedsføring. Gjeldende priser og opplysninger for øvrig fås ved henvendelse til Motek AS.
 

5. Kvalitet

Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i sin helhet, passer for eget behov. Er varen bestilt til en bestemt angitt standard, så gjelder siste utgave av den angitte standard i original og uavkortet stand. Hvis tekniske data er garantert i avtalen, må disse forstås med de toleranser som er vanlig for vedkommende produkt.
 

6. Leveringstid og risikoovergang

Den oppgitte leveringstid er veiledende. Om ikke annet er avtalt så går risikoen for varen over på kjøper når varen er levert på avtalt leveringssted.
 

7. Salgspant

Selgeren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt.
 

8. Prisforbehold

Alle priser er eksklusiv mva. Ved prisendring fra leverandør tas det forbehold om prisendring til kunde. Dersom frakt, transport, assuranse, tollsatser, offentlige avgifter, skatter, gebyrer eller annet endres i forhold til det som gjaldt ved avtalens inngåelse, kan Motek endre prisen til kunde tilsvarende. Ved endringer i valutakurser, tas det forbehold om at Motek endrer prisen til kunde tilsvarende.
 

9. Betalingsbetingelser

Kjøper betaler netto pr. 14 dager. Motek AS tillegger et gebyr for postutsendelse av faktura. Øvrige fakturaformater, EHF og epost har ingen gebyrbelastning for kjøper. Det kan bli foretatt en kredittvurdering av kunden ved bestilling av varer. Dersom selger forlanger det, må kjøper stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling.
 
 

10. Forsinket betaling

Ved forsinket betaling, påløper forsinkelsesrenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Det blir belastet et purregebyr ved utstedt inkassovarsel.
 

11. Tilbakeholdelse av vare

Dersom selger finner at det er risiko for kjøperens betalingsevne og/eller betalingsvilje, har selger rett til å holde varen tilbake eller hindre at den utleveres. Dersom det er klart at det vil inntre forhold som gir selgeren hevingsrett, kan selgeren heve kjøpet.
 

12. Erstatning ved forsinket levering

Hvis selger ikke opprettholder skriftlig garantert leveringstid, skal selgeren betale en normalerstatning som beregnes slik:
For ordrer på inntil NOK 100 000 eks. mva., utgjør normalerstatningen 0,5 % pr. uke av ordresummen eks. mva. For ordrer over NOK 100 000 eks. mva., utgjør normalerstatningen 0,5 % pr. uke av de første NOK 100 000 eks. mva., deretter 0,25 % pr. uke. Normalerstatningen beregnes for hver hele ukeforsinkelsen varer. Normalerstatningen ytes kun for den del av ordren som på grunn av forsinkelsen ikke kan tas i bruk som forutsatt, og ikke utover 5 % av den del av ordren som på grunn av forsinkelsen ikke kan tas i bruk som forutsatt. Normalerstatning ytes ikke utover 4 uker. 
Annen erstatning enn normalerstatning ytes ikke.

 

13. Force majeure og øvrige hindringer

Selgerens ansvar bortfaller ved force majeure eller andre hindringer som gjør det umulig eller uforholdsmessig tyngende for selger å gjennomføre leveransen/reparasjonen som avtalt. Kjøper har da blant annet ikke rett til å kreve oppfyllelse eller erstatning. 
Force majeure og andre hindringer innebefatter, men er ikke begrenset til: Arbeidskonflikt, brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, oppløp og opprør, knapphet på transportmidler, alminnelig vare- og råvare knapphet, ekstraordinær prisstigning på råvarer eller andre varer og tjenester til oppfyllelse av avtalen, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører dersom underleverandør er i en force majeure situasjon eller for øvrig ute av stand til å levere eller levering for underleverandør vil være uforholdsmessig tyngende. Omstendigheter som nevnt fritar kun for ansvar dersom selger ikke kan overvinne følgene av dem. Kjøper kan heve kjøpet dersom forsinkelsen er vesentlig hvis ikke selger godtgjør at hindringen er midlertidig. Er hindringen midlertidig, kan selger kreve leveringstiden utsatt uten at dette utløser normalerstatning eller andre sanksjoner.
Selger skal innen rimelig tid melde fra til kjøper om at selger er i en situasjon som nevnt som hindrer levering. Det skal meldes fra om situasjonen forventes å være varig eller midlertidig med rett til utsatt leveringstid.

 

14. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Kjøperen har plikt til å motta salgsgjenstanden når den er leveringsklar og leveringstidspunktet har kommet. Unnlater kjøperen dette, går risikoen for gjenstanden likevel over på kjøper og han er forpliktet til å betale.
 

15. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks etter mottakelsen. Alle reklamasjoner skal være skriftlige. Reklamasjon vedrørende:
- Kvalitet skal skje til selger straks og senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene
- Feil på varene meldes selger straks og senest 8 dager etter at feilen oppdages eller burde være oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse.
- Garantiskader må meldes selger innen garantitidens utløp.
Dersom reklamasjonen er berettiget, må kjøperen på eget ansvar returnere varen. Selgeren er berettiget til etter eget valg, enten å avhjelpe mangelen, levere ny vare eller godtgjøre de reklamerte varenes fakturaverdi. Retten til å påberope seg mangler, bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert, blir benyttet i strid med bruksanvisninger, sikkerhetsforskrifter eller andre instruksjoner eller blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.
Manglende overholdelse av reklamasjons-bestemmelsene medfører at kjøper mister retten til å gjøre mangler og forsinkelser gjeldende. 

16.Undersøkelsesplikt ved mottak

Når du mottar en sending skal du undersøke om antall kolli stemmer og at tilstanden er som forventet, og kvittere på dette hos sjåføren. Er det tydelig skade skal dette registreres hos sjåfør som leverte sendingen, samt kontakte kundeservice hos Motek for oppretting av erstatningssak.  Skulle en oppdage skade eller mangel etter at du har pakket ut varene og sjåføren har reist, så må dette meldes til DB Schenker senest 4 timer etter levering. Dersom varen ble levert kl. 13.00 eller senere, er fristen for å melde inn skaden kl. 09.00 neste arbeidsdag.

 

17. Innskrenkning i kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering

Feil og mangler skal avhjelpes ved retting. Kjøper kan ikke heve kjøpet dersom selger retter innen rimelig tid. Det skal tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente produsentens uttalelse om hvorvidt det foreligger en mangel eller feil, og at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet. 
Krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli rettet.
Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien.

 

18. Verneutstyr

Påbudt verneutstyr som ikke er en integrert del av salgsgjenstanden, følger bare med i den utstrekning det er skriftlig avtalt.
 

19. Forsikring

Forsikring er selgeren ikke forpliktet til å dekke, med mindre dette spesielt kreves av kjøperen og sådan forsikring kan oppnås. I tilfelle betaler kjøperen denne omkostningen i tillegg til den avtalte pris.

 

20. Varer i retur

Varer med holdbarhetsdato og varer som er ømfintlige overfor fuktighet og frost, tas ikke i retur.
Varer kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger og i ubrutt emballasje. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil fra selgerens side, vil returomkostninger blir fratrukket i kreditnotaen med inntil 15 % av varens fakturaverdi. Retur av varer med netto krediteringsverdi under kr 500,- pr. ekspedering, krediteres ikke. Omkostninger forbundet med transporten til selgerens lager samt eventuelle skader på varene, dekkes av kjøperen.

 

21. Særlig om selgers krav ved kontraktsbrudd fra kjøper

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige forpliktelser, kan selger fastholde kjøpet og kreve forsinkelsesrenter (se pkt. 10). Videre kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap. Selger kan dog ikke kreve erstatning dersom kjøperen godtgjør at hans kontraktsbrudd skyldes en hindring utenfor hans kontroll som han ikke kunne tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. 
Dersom kjøper i vesentlig grad misligholder avtalen, kan selger kreve heving. 
Selgeren skal hvis mulig gi kjøperen melding innen rimelig tid etter at han fikk rede på kontraktsbruddet dersom han vil kreve erstatning og/eller heve kjøpet.

 

22. Tvister

Tvister mellom selger og kjøper skal søkes løst i minnelighet. Kommer ikke partene til en utenrettslig løsning, skal tvister avgjøres etter norsk rett. Oslo tingrett vedtas som verneting av partene.
 

23. Kjøperens innkjøpsbetingelser

Kjøperens eventuelle innkjøpsbetingelser er ikke gjeldende.
 

24. Moteks nettbutikk

I Moteks nettbutikk gjelder Moteks standard salgsbetingelser. Utover dette er hver bedrift ansvarlig for:
- Godkjenning av brukere.
- Informere Motek når en bruker ikke lenger skal få handle i Moteks nettbutikk.
- Kontrollere at antallet er riktig på innlagte ordre.
- Når kredittgrensen overstiges må Motek kontaktes på tlf. 23 05 25 00.