Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Produktet legges i handlekurven

For forbrukerkjøp gjelder egne betingelser. Les mer her!

1. INNLEDNING

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.


1.1. Bindende Avtale
Bindende avtale er først inngått ved skriftlig bekreftelse av tilbud eller påbegynt levering.


1.1.1. Avtalens innhold
Handelstermer skal tolkes i overensstemmelse med de regler som er utarbeidet av Det internasjonale Handelskammer (Incoterms) og som gjaldt på det tidspunkt avtalen ble inngått. Dersom det er sluttet en avtale etter utveksling av flere dokumenter som for eksempel sluttseddel, ekspedisjonsseddel, ordre eller ordrebekreftelse, og disse strider mot hverandre, skal det som er angitt sist gjelde.

Selger er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


1.1.2. Produktinformasjon
Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er kun veiledende. Dette gjelder også elektronisk markedsføring. Gjeldende priser og opplysninger for øvrig fås ved henvendelse til Motek AS.


1.1.3. Verneutstyr
Påbudt verneutstyr som ikke er en integrert del av salgsgjenstanden, følger bare med i den utstrekning det er skriftlig avtalt.

2. KVALITET

Kjøperen har risikoen for at salgsgjenstanden i sin helhet, herunder teknisk data, passer for eget behov. Er varen bestilt til en bestemt angitt standard, så gjelder siste utgave av den angitte standard i original og uavkortet stand. Hvis tekniske data er garantert i avtalen, må disse forstås med de toleranser som er vanlig for vedkommende produkt.

3. LEVERINGSTID OG ERSTATNING VED FORSINKET LEVERING

3.1. Den oppgitte leveringstid er veiledende. Om ikke annet er avtalt så går risikoen for varen over på kjøper når varen er levert på avtalt leveringssted.
 

3.1.1. Hvis selger ikke opprettholder skriftlig garantert leveringstid, skal selgeren betale en normalerstatning som beregnes slik:


For ordrer på inntil NOK 100 000 eks. mva., utgjør normalerstatningen 0,5 % pr. uke av ordresummen eks. mva. For ordrer over NOK 100 000 eks. mva., utgjør normalerstatningen 0,5 % pr. uke av de første NOK 100 000 eks. mva., deretter 0,25 % pr. uke. Normalerstatningen beregnes for hver hele ukeforsinkelsen varer. Normalerstatningen ytes kun for den del av ordren som på grunn av forsinkelsen ikke kan tas i bruk som forutsatt, og ikke utover 5 % av den del av ordren som på grunn av forsinkelsen ikke kan tas i bruk som forutsatt.


Normalerstatning ytes ikke utover 4 uker.


Annen erstatning enn normalerstatning ytes ikke. Erstatning for forsinkelse ytes likevel ikke dersom forsinkelsen skyldes hindringer utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betrakting på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.


3.1.2. Force majeure og øvrige hindringer
Selgerens ansvar bortfaller ved force majeure eller andre hindringer som gjør det umulig eller uforholdsmessig tyngende for selger å gjennomføre leveransen/reparasjonen som avtalt. Kjøper har da blant annet ikke rett til å kreve oppfyllelse eller erstatning.


Force majeure og andre hindringer innebefatter, men er ikke begrenset til: Arbeidskonflikt, brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, oppløp og opprør, knapphet på transportmidler, alminnelig vare- og råvare knapphet, ekstraordinær prisstigning på råvarer eller andre varer og tjenester til oppfyllelse av avtalen, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører dersom underleverandør er i en force majeure situasjon eller for øvrig ute av stand til å levere eller levering for underleverandør vil være uforholdsmessig tyngende. Omstendigheter som nevnt fritar kun for ansvar dersom selger ikke kan overvinne følgene av dem. Kjøper kan heve kjøpet dersom forsinkelsen er vesentlig hvis ikke selger godtgjør at hindringen er midlertidig. Er hindringen midlertidig, kan selger kreve leveringstiden utsatt uten at dette utløser normalerstatning eller andre sanksjoner.


Selger skal innen rimelig tid melde fra til kjøper om at selger er i en situasjon som nevnt som hindrer levering. Det skal meldes fra om situasjonen forventes å være varig eller midlertidig med rett til utsatt leveringstid.


3.2. Forsikring 

Selger er ikke forpliktet å dekke forsikring med mindre dette spesielt kreves av kjøperen og sådan forsikring kan oppnås. Dersom kjøpet krever slik forsikring må det fremsettes skriftlig krav om dette til selger. I så tilfelle betaler kjøperen forsikringsomkostningen i tillegg til den avtale prisen.

4. BETALINGSBETINGELSER

4.1. Salgspant
Selgeren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt.

4.2. Prisforbehold
Alle priser er eksklusiv mva. Ved prisendring fra leverandør tas det forbehold om prisendring til kjøper. Dersom frakt, transport, assuranse, tollsatser, offentlige avgifter, skatter, gebyrer eller annet endres i forhold til det som gjaldt ved avtalens inngåelse, kan Motek endre prisen til kjøper tilsvarende. Ved endringer i valutakurser, tas det forbehold om at Motek endrer prisen til kjøper tilsvarende.

4.3. Betalingsbetingelser
Kjøper betaler netto pr. 14 dager. Motek AS tillegger et gebyr for postutsendelse av faktura. Øvrige fakturaformater, EHF og e-post har ingen gebyrbelastning for kjøper. Det kan bli foretatt en kredittvurdering av kjøper ved bestilling av varer. Dersom selger forlanger det, må kjøper stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling.

4.3.1. Forsinket betaling
Ved forsinket betaling, påløper forsinkelsesrenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Det blir belastet et purregebyr ved utstedt inkassovarsel.

4.3.2. Tilbakeholdelse av vare
Dersom selger finner at det er risiko for kjøperens betalingsevne og/eller betalingsvilje, har selger rett til å holde varen tilbake eller hindre at den utleveres. Dersom det er klart at det vil inntre forhold som gir selgeren hevingsrett, kan selgeren heve kjøpet.

4.4. Særlig om selgers krav ved kontraktsbrudd fra kjøper
Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige forpliktelser, kan selger fastholde kjøpet og kreve forsinkelsesrenter (se pkt. 10). Videre kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap. Selger kan dog ikke kreve erstatning dersom kjøperen godtgjør at hans kontraktsbrudd skyldes en hindring utenfor hans kontroll som han ikke kunne tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

Dersom kjøper i vesentlig grad misligholder avtalen, kan selger kreve heving.

Selgeren skal hvis mulig gi kjøperen melding innen rimelig tid etter at han fikk rede på kontraktsbruddet dersom han vil kreve erstatning og/eller heve kjøpet.

5. RISIKO FOR VAREN

Kjøperen har plikt til å motta salgsgjenstanden når den er leveringsklar og leveringstidspunktet har kommet. Unnlater kjøperen dette, går risikoen for gjenstanden likevel over på kjøper og han er forpliktet til å betale.

6. MOTTAKSKONTROLL OG REKLAMASJON

6.1. Mottakskontroll
Ved mottak av forsendelse er kjøper pliktig å undersøke om antall kolli stemmer, at tilstanden er som forventet og å kvittere på mottagelse. Kjøper må også kontrollere innholdet på mottatt bestilling og melde eventuelle mangler til Motek kundeservice innen 8 virkedager.
Krav fra kjøper som meldes utenfor meldefristen vil bli avvist.
 

6.2. Skade på gods
 

6.2.1. Synlige skader skal meddeles til transportør og Motek kundeservice umiddelbart etter levering - senest innen 8 virkedager.
 

6.2.2. Kjøper må ta bilder av skade for å dokumentere omfanget.
 

6.2.3. Dersom ikke annet avtales må skadet gods oppbevares hos kjøper til skadesak er behandlet og ferdigstilt.
 

6.3. Feil på vare
Feil på vare meldes selger straks, og senest 8 dager, etter at feilen oppdages, eller burde være oppdaget. Dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse. Garantiskader må meldes selger innen garantitidens utløp.

Krav fra kjøper som meldes utenfor meldefristen vil bli avvist.
 

6.4. Dersom reklamasjonen er berettiget, må kjøperen på eget ansvar returnere varen. Selgeren er berettiget til etter eget valg, enten å avhjelpe mangelen, levere ny vare eller godtgjøre de reklamerte varenes fakturaverdi. Retten til å påberope seg mangler, bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert, blir benyttet i strid med bruksanvisninger, sikkerhetsforskrifter eller andre instruksjoner eller blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.

Manglende overholdelse av reklamasjons-bestemmelsene medfører at kjøper mister retten til å gjøre mangler og forsinkelser gjeldende.
 

6.5. Innskrenkning i kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering
Feil og mangler skal avhjelpes ved retting. Kjøper kan ikke heve kjøpet dersom selger retter innen rimelig tid. Det skal tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente produsentens uttalelse om hvorvidt det foreligger en mangel eller feil, og at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet. Krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli rettet. Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien.
 

6.6. Erstatning for mangelfull vare
Kjøpers rett til å kreve erstatning for tap som følge av mangelfull vare bortfaller dersom selger kan godtgjøre at dette skyldes hindringer utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betrakting på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av.

7. RETUR

Returer må alltid avtales med Motek AS før innlevering og det må alltid merkes med returnummer. Retur kan enten innleveres til nærmeste Motekbutikk eller ved å kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@motek.no, chat eller telefon 23 05 25 00.


7.1. Varer som tas i retur skal være ubrukte, komplette og i samme stand som ved levering. Produktene må være i sin originalemballasje der dette medfølger. Faktura- eller ordrenummer må oppgis ved henvendelse til Motek.


7.2. Det tilbys fri retur- og bytterett på de fleste varer innenfor 8 virkedager fra kjøpsdato. Varer innenfor kategoriene listet under tas ikke i retur:

  • Varer med holdbarhetsdato og varer som er ømfintlige for fukt og frost.
  •  Varer som er merket med lagersalg, utgåtte varer, skaffevarer, bestillingsvarer eller lignende.
  • Retur av varer med netto krediteringsverdi under kr 500,- pr. ekspedering.
  • Varer fra Øglænd System kan ikke returneres uten nærmere avtale.


7.3. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil fra selgers side, og meldes inn etter frist på 8 dager vil returomkostninger bli fratrukket i kreditnotaen med 15 % av varens fakturaverdi.


7.4. Varer kan ikke returneres etter 2 måneder fra kjøpsdato med mindre det skyldes feil eller mangler.


7.5. Omkostninger forbundet med transport til selgers lager, samt eventuelle skader på varer under retur, dekkes av kjøper.

8. MOTEKS NETTBUTIKK

I Moteks nettbutikk gjelder Moteks standard salgsbetingelser. Utover dette er hver bedrift ansvarlig for:

  • Godkjenning av brukere.
  • Informere Motek når en bruker ikke lenger skal få handle i Moteks nettbutikk.
  • Kontrollere at antallet er riktig på innlagte ordre.
  • Når kredittgrensen overstiges må Motek kontaktes på tlf. 23 05 25 00.

9. TVISTER

Tvister mellom selger og kjøper skal søkes løst i minnelighet. Kommer ikke partene til en utenrettslig løsning, skal tvister avgjøres etter norsk rett. Oslo tingrett vedtas som verneting av partene.

10. KJØPERENS INNKJØPSBETINGELSER

Kjøperens eventuelle innkjøpsbetingelser er ikke gjeldende.

Salgsbetingelsene kan endres eller oppdateres uten ytterligere varsel.