Dine data, dine valg

Dine data er trygge hos oss. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig og personalisert handleopplevelse. Ved å trykke «Det er greit» godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

Vis meg mer

Scan strekkode

Vi fant ikke produktet du scannet

Vi tar deg til produktsiden

Moteks verdier er styrende for hele virksomheten. De representerer det vi står for, og det som vi strekker oss etter. Verdiene er grunnlaget for våre etiske retningslinjer.

Antidiskriminering og trakassering

Vi godtar ingen form for diskriminering med basis i etnisitet, nasjonalitet, kjønn, kulturell bakgrunn, rase, alder, funksjonshemming, religion eller seksuell orientering.

Vi aksepterer ikke noen form for seksuell trakassering og annen utilbørlig atferd som for eksempel mobbing, trusler, eller maktmisbruk. Å baksnakke kollegaer eller spre rykter er uakseptabelt. Seksuell trakassering betyr enhver atferd av seksuell karakter som ikke er ønsket av en part. Dette inkluderer påtvunget eller unødvendig kroppskontakt, slibrige bemerkninger, kommentarer eller henvendelser av seksuell karakter.

Vi tar avstand fra all form for sosial dumping og er bevisst dette i valg av samarbeidspartnere.

Interessekonflikter

Ansatte må unngå situasjoner der private interesser er, eller kan komme i konflikt med interessene til Motek som selskap. Ansatte som befinner seg i en situasjon med interessekonflikt må umiddelbart varsle sin leder, eventuelt HR.

Ansatte kan ikke:
  • Motta upassende private fordeler fra våre forretningspartnere
  • Utnytte andre ansatte eller eiendeler tilhørende selskapet til private formål utenom ordninger med ansattkjøp og godkjent kortsiktig utlån av verktøy 
  • Utnytte egen posisjon til å gi fordeler til seg selv, familie eller venner
  • Arbeide for konkurrenter eller ha koblinger til konkurrenter som ikke er i tråd med Moteks interesser.

Nære relasjoner

Vi stiller høye krav til rettferdig og upartisk behandling, og ønsker ikke å sette ansatte og kolleger i vanskelige situasjoner som følge av at relasjoner blir for nære. 

Ingen ansatte skal benytte sin stilling til å påvirke ansettelsessaker slik at det skjer en favorisering på grunnlag av andre kriterier enn de som er direkte relevante for den aktuelle stillingen.

Interne parforhold i bedriften (to ansatte er samboere/gifte) kan medføre en sikkerhetsrisiko idet kombinasjonen av kompetanse og tilganger kan misbrukes. Når bedriften kjenner til parforhold må risiko vurderes.

Den ene part i et parforhold kan ikke være overordnet den andre part. Er dette tilfelle, må en av partene skifte avdeling/seksjon.

En person kan være inhabil i forbindelse med å tilrettelegge eller treffe avgjørelse i en sak der vedkommende har en nær relasjon til en part i saken. Er det tvil om inhabilitet skal nærmeste leder eller HR kontaktes. Se også avsnitt om interessekonflikter.

Antikorrupsjon

Motek har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. Vi forbyr å tilby, gi eller motta gaver eller fordeler der intensjonen eller effekten er utilbørlig påvirkning av forretnings- eller beslutningsprosesser. Dette betyr ikke at det er forbud mot å gi eller motta gaver eller oppmerksomheter, når dette er rimelig, forholdsmessig, gjort i god hensikt og er transparent. Om man er i tvil skal nærmeste leder kontaktes, eventuelt HR.

Datasikkerhet, konfidensialitet og beskyttelse av eiendeler

Motek skal følge alle gjeldende lover og forskrifter som regulerer datasikkerhet for personlige opplysninger for sine ansatte og forretningspartnere. Vi samler, lagrer, prosesserer og bruker data utelukkende for legitime forretningsårsaker eller om det er lovpålagt.

Uautorisert overførsel av teknisk kunnskap eller sensitiv forretningsinformasjon tilhørende Motek, eller tredjeparter som har avtale med Motek, til utenforstående kan ha alvorlige følger for Motek og involverte ansatte. Alle ansatte må derfor behandle slik informasjon konfidensielt og med stor forsiktighet.

Alle ansatte skal signere på datainstruks ved nyansettelse.

Materielle og immaterielle eiendeler (f.eks. produkter, arbeidsutstyr, IT-systemer) skal bare brukes i forretningsøyemed. Alle ansatte plikter å håndtere eiendeler med varsomhet og sikre at disse ikke skades, misbrukes eller mistes. Det tillates privat bruk av utlevert datamaskin og mobiltelefon, men utstyret må ikke brukes i strid med retningslinjer i dette dokumentet eller i strid med til enhver tid gjeldende datainstruks.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle ansatte har rett til å arbeide i et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Alle har et personlig ansvar for å etterleve våre regler for HMS.

Vi er opptatt av miljø og arbeider kontinuerlig for at virksomheten skal ha minst mulig påvirkning av miljøet.

Motek er medlem i AKAN (Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani). Alle ansatte plikter å sørge for at jobbutførelse ikke svekkes ved bruk av alkohol eller narkotika, inkludert  reseptfrie eller reseptbelagte medisiner.